7. veebruaril 2017.a. toimus Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni (EKA) ja Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu (KFL) juhatuste kohtumine, mille eesmärgiks oli leida ühiseid huve ja koostöövorme.

Tutvustasime vastastikkult meie organisatsioonide hetkeseisu ja lähiaja plaane, tõdesime, et nii EKA liikmete hulgas on palju koolitajaid, kui KFL’i liikmesettevõtted pakkuvad tihti nii koolitus- kui konsultatsiooniteenuseid. Samas on kahe organisatsiooni oluliseks erinevuseks see, et EKA liikmed on peamiselt konsultandid kui persoonid ent KFL-i liikmeteks on ettevõtted. Sellest tulenevalt erinevad ka kahe organisatsiooni tegevuste fookus ja strateegiad. EKA näeb oma peamisteks ülesanneteks konsultantide kokku viimist klientidega, koostöö arendamist konsultantide vahel, oma liikmete professionaalse arengu edendamist ja neile usaldusväärsuse lisamist. Samuti võttis EKA kursi oma liikmeskonna olulisele laiendamisele ja uute konsultatsioonivaldkondade kaasamisele.  KFL näeb enda olulist rolli koolitusturu korrastamisel, kõlvatu konkurentsi takistamisel, infovahetusel liikmesettevõtete vahel ja nende huvide esindamisel suurimate avalike koolitusteenuste hankijate ees (HTM, EAS, Töötukassa). KFL’i liikmeteks on 12  tuntud Eesti koolitusfirmat, mitmel neist on rahvusvaheline taust.

Mõlema organisatsiooni esindajad leidsid, et sünergiat ja tulemuslikku koostööd oleks võimalik saavutada sellistes valdkondades, nagu konsultantide ja koolitajate akrediteerimine, ühiste konverentside ja muude sündmuste korraldamine, ühine huvide esindamine avalike institutsioonide ees. Individuaalne liikmelisus EKA-s võib pakkuda huvi KFL-i liikmesfirmade konsultantidele, kuivõrd see annab võimaluse nii enda kui ka oma tööandja turundamiseks. Leppisime kokku, et meie esindajad osalevad vastastikult vaatlejatena lähiajal toimuvatel üldkoosolekutel ning lähitulevikus toimub järgmine kohtumine, kus töötatakse välja detailsemaid ettepanekuid koostööks ning kirjutatakse alla ühiste kavatsuste protokollile.

Pildil vasakult paremale:

Mati Ilisson (KFL), Ashley Brettell (EKA), Anu Kaiv (KFL), Kaido Vestberg (KFL), Marina Kaas (EKA), Reet Laja (EKA) ja Peeter Puskai (KFL).