EESTI KONSULTANTIDE ASSOTSIATSIOONI (EKA) LIIKME EETIKAKOODEKS

EKA liikmed juhinduvad oma tegevuses eetilistest normidest ja ametireeglitest, millised on heaks kiitnud FEACO ja ICMCI. See koodeks on kooskõlas Euroopa Liidu tellijate huve kaitsvate direktiividega ja ta reguleerib EKA liikmeks oleva konsultandi tegevust, seades eesmärgiks konsulteerimise eetilisuse tagamise Eestis.

Koodeksi järgimine on kohustuslik kõigile EKA liikmetele ja soovituslik konsultantidele, kes ei ole EKA liikmed.

EKA lähtub arusaamast, et konsulteerimine on professionaalne tegevus, mis aitab tellijal lahendada tema konkreetseid probleeme ning soodustab eduka praktika levikut.

 1. Konsultant ei sõlmi lepinguid tellijatega valdkondades, kus ta pole suuteline kindlustama pädevat lahendust.
 2. Konsultandi ja tellija koostöösuhete aluseks on tellija vajadused, mitte soovid ja ettekujutused.
 3. Konsultandi ja tellija vaheline koostöö vormistatakse reeglina lepinguga, kus näidatakse ära töö eesmärgid, sisu, kestus ja kulutused.
 4. Konsultant ei sea tellijale lepinguväliseid tingimusi.
 5. Konsultandi töö tulemused ei pea alati olema mõõdetavad arvnäitajates.
 6. Konsultant peab kõrvalekaldumatult kinni antud lubadustest töö sisu, vormi, tähtaegade ja tulemuste osas.
 7. Konsultandi töö tulemuslikkuse hinnangu kõige olulisemaks osaks on tellija rahulolu.
 8. Konsultant määrab oma tööle hinna lähtuvalt tellija probleemist, töö mahust, otsestest kuludest ja turu hinnatasemest.
 9. Konsultant keeldub igasugustest kokkulepetest, mis kahjustavad vaba konkurentsi.
 10. Konsultant ei levita tellija kohta mitte mingisugust informatsiooni kolmandatele osapooltele ilma tellija sellekohase nõusolekuta.
 11. Konsultant ei tee tellijale mitte mingeid ettepanekuid, mis lähtuvad tema või tema teiste klientide huvidest ja kahjustavad antud tellija huve.
 12. Konsultant ei jätka ega võta üle teiste konsultantide poolt alustatud tööd ilma nendega selles eelnevalt kokku leppimata.Konsultant hoolib oma tegevusvaldkonna arengust ja vahetab teiste konsultantidega kogemusi ning informatsiooni eeldusel, et see ei kahjusta tema tellija huve.
 13. Konsultandil on alati julgust tunnistada oma vigu.
 14. Konsultant tegeleb eetilistest aspektidest lähtuvalt järjepidevalt oma mõtete, tunnete ja tahte arendamisega läbi treeningute, supervisioonide ja kollegiaalsete intervisioonide, milleks annab eriti häid võimalusi klientidelt saadav tagasiside.

Konsultandi eetikakoodeks kehtib kõigile EKA liikmetele. Käesoleva koodeksi rikkumine toob enesega kaasa EKA liikmeskonnast väljaarvamise. Taolise otsuse langetab EKA aukohus.